Clima

Factors del clima de la plana del Po

La situació latitudinal mitjana de la plana del Po enclava aquest territori en la zona temperada, però el seu clima està molt condicional per l’orografia. En el següent mapa climàtic europeu la plana padano-veneta no queda classificada en un clima concret sinó que queda repartida en tres zones climàtiques: la mediterrània (subtropical dry summer), les subtropical humida i la continental humida.El nord d’Itàlia és un punt de confluència de les masses d’aire atlàntic, d’aire fresc i humit, de les siberianes, d’aire fred i sec, i de les saharianes, d’aire càlid i sec. Però el sistema alpí fa de barrera dels vents freds del nord i protegeix la plana, mentre que el sistema apeninic no permet que la influència de la Mar Mediterrània penetri dins la plana. De fet la plana pateix escassetat de vents, és una de les zones "menys airejades" d’Itàlia.

Així doncs, el clima de moltes àrees d’aquest territori té característiques de continentalitat. És molt normal a l’hivern la formació de boires, que poden durar diversos dies, amb temperatures molt baixes i que, per l’efecte de la inversió tèrmica, la temperatura a les valls alpines és superior a la de la plana. A més, l’única obertura que té la plana padano-veneta dona a la Mar Adriàtica i aquesta li aporta poca influència marítima, ja que és tancada i poc profunda.

La presència dels llacs prealpins és un altre factor que col·labora a suavitzar les temperatures de les zones del costat nord que reben la seva influència.


Temperatura

La distribució de temperatures a tota la plana és molt uniforme i marcadament estacional, amb temperatures mínimes a l’hivern, que rarament la mitjana del mes més fred arriba als 0ºC, i màximes a l’estiu. L’oscil·lació tèrmica anual entre temperatures mitjanes mensuals és d’uns 23 graus, de 2ºC els mesos de l’hivern a uns 25ºC els mesos de l’estiu, passant progressivament per temperatures intermèdies els mesos de primavera i de tardor.


Precipitacions

El règim de pluges és força regular i la seva distribució territorial bastant homogènia. Es troben dos màxims al llarg de l’any, a la primavera i a la tardor, i dos mínims, a l’estiu i a l’hivern. La mitjana global de precipitacions és d’uns 900 mm anuals, amb una distribució territorial que varia de 600 mm a 1000 mm.


Climogrames

En els següents climogrames es representen les distribucions anuals de temperatures i precipitacions de quatre ciutats molt significatives de la plana padano-veneta i il·lustren els comentaris anteriors.